Juji Nage, Figure Number Ten Throw, for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Dai Shihan Mark Roemke teaches a Juji Nage, Figure Number Ten Throw, for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.