Solo Knife Training Drill for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Shihan Roemke teaches a solo knife training drill for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV