Solo and Partner Knife Training Drill for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Shihan Roemke teaches solo and partner knife training drills for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.