Shinken Muto Dori Gata, Sword Evasion Technique for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV

 

Sensei Roemke teaches Shinken Muto Dori Gata, Sword Evasion Technique for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.