Omote Gyaku Ken Sabaki Gata for Knife Disarms for Bujinkan Ninjutsu

 

Sensei Roemke teaches Omote Gyaku Ken Sabaki Gata for Knife Disarms for the Kihon Happo of Bujinkan Ninjutsu on Ninja Training TV