Defensive Techniques with a Hanbo for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Dai Shihan Mark Roemke teaches defensive techniques with the Hanbo for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.